Stipendier

Föreningen delar varje år ut ett forskningsstipendium (Romvännernas stora stipendium), resestipendier för ungdomar, det Lagergrenska priset och Kerstin Gamstorps pris. Stipendiaterna och pristagaren utses av föreningens styrelse och utdelning sker vid årsmötet. 

 

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm
alternativt stefano.fogelbergrota@littvet.uu.se.

Föreningens stora stipendium vid Svenska Institutet i Rom

 

Stipendiets syfte är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.

 

Till ansökan skall fogas en utförlig beskrivning av den sökandes forskningsprojekt (max 3 sidor); denna utgör grund för bedömningen av de sökande. Bedömningskriterierna skall vara projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom-/Italienvistelsens relevans för projektets genomförbarhet.

Stipendiesumman är 50 000 kr för fyra månaders forskningsvistelse på institutet. Med stipendiet följer rätt till bostad och stipendiaten förväntas tillbringa hela perioden i Rom. Stipendiat utses vid föreningens årsmöte och stipendiet rekvireras innan utgången av 2018.

 

Stipendiat förväntas, efter överenskommelse med institutets direktör, vara behjälplig med arbetsuppgifter inom verksamheten (visningar, medverkan i undervisning). Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium på institutet och skall lämna in en rapport med rätt för Vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

 

Till ansökan bifogas styrkta kopior av merithandlingar, en forskningsplan (se ovan), samt eventuellt intyg från handledare.

 

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelbergrota@littvet.uu.se) kan kontaktas för information om stipendiet.

 

Ansökan inges till:

info@romvannerna.se samt till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm senast den sista februari 2018 (poststämpelns datum gäller).

Romvännernas resestipendium för ungdomar

Ett resestipendium à 10 000 kronor utlyses. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasist som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, i första hand Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden. Resestipendiet avser att täcka kostnaderna för resan till Italien. Inkvartering kan i mån om plats ordnas på Svenska Institutet i Rom. I ansökan anges resans ändamål och kostnader. Stipendiet bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet och stipendiaten ska lämna in rapport med rätt för vänföreningen att publicera dem i Romhorisont.

KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

 

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats. Priser delas ut till student på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola under året 2017. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr per uppsats. En nominering ska innehålla: Nomineringsbrev från handledare eller examinator samt en kopia av uppsatsen.

 

Stefano Fogelberg Rota (stefano.fogelbergrota@littvet.uu.se) kan kontaktas för ytterligare information.

 

Ansökningar till stipendier och nominering till Kerstin Gamstorps pris inges till: info@romvannerna.se samt till Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm senast den sista februari 2018 (poststämpelns datum gäller).

 

En nominering ska innehålla: 

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

Det Lagergrenska priset

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som har gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom. 

 

Vänföreningens medlemmar inbjuds att skrifligen komma med förslag till pristagare, till antingen info@rominstitutets-vanner.se eller Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Skeppargatan 8, 3tr, 114 52 Stockholm, senast den sista februari 2018.

Pristagare

2004 – Hans Furuhagen
2005 – Birger Bergh och Birgitta Kurtén Lindberg
2006 – Carl Nylander
2007 – Torgil Magnusson
2008 – Bengt E Thomasson
2009 – Rossana Caira Lumetti
2010 – Tore Janson
2011 – Paolo Grossi
2013 – Peter Loewe
2014 – Börje Magnusson
2015 – Hans Henrik Brummer
2016 – Bengt Lewan
2017 – Anna Blennow