Stipendier

Föreningen delar varje år ut ett forskningsstipendium (Romvännernas stora stipendium), resestipendier för ungdomar, det Lagergrenska priset och Kerstin Gamstorps pris. Stipendiaterna och pristagaren utses av föreningens styrelse och utdelning sker vid årsmötet. 

Ansökan till nedan nämnda stipendier, förslag till det Lagergrenska priset samt nominering till Kerstin Gamstorps pris inges senast den sista februari 2017 till:

 

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8, 3 tr, 114 52 Stockholm
alternativt charlotte.malmgren@miljo.lth.se.

Föreningens stora stipendium 

Stipendiet uppgår till 40 000 kronor. Syftet är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde.

 

Ansökan ska innehålla en sammanfattning av det ändamål för vilket stipendiet söks samt meritförteckning. Det finns ingen särskild blankett. Ansökan insänds i ett exemplar till föreningens kansli, samt i pdf-format till Charlotte Malmgren, ordförande i stipendieutskottet, som även kan kontaktas för övrig information om stipendiet, charlotte.malmgren@miljo.lth.se. Stipendiaten ska lämna in rapport med rätt för Vänföreningen att publicera den i Romhorisont.

Romvännernas resestipendium för ungdomar

Föreningen utlyser härmed två resestipendier för ungdomar. Stipendiet kan sökas av antingen gymnasister, som vill förkovra sig i ämnesområden med anknytning till Italien, företrädesvis Rom och romersk kultur, eller av universitetsstuderande inom ämnen knutna till Institutets verksamhetsområden.

 

Resestipendierna, på vardera 10 000 kronor, avser att täcka kostnader för resan till Italien. Inkvartering kan i mån av plats ordnas på Svenska Institutet i Rom. Ansökan, ska ange resans ändamål och kostnader; den insänds i ett exemplar till föreningens kansli samt i pdf-format till Charlotte Malmgren, ordförande i stipendieutskottet, charlotte.malmgren@miljo.lth.se.

 

Resestipendierna bör utnyttjas inom ett år efter utdelandet. Stipendiaterna ska lämna in rapport med rätt för föreningen att publicera dem i Romhorisont.

NYTT PRIS
KERSTIN GAMSTORPS PRIS FÖR BERÖMVÄRD UPPSATS

Styrelsen beslöt 2016 att instifta Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats.
Priset delas ut till student för uppsats på kandidat-, master- eller magisternivå, framlagd vid svenskt universitet/högskola under året 2016. Uppsatsen bör ha övervägande humanistisk inriktning som anknyter till Svenska Rominstitutets forskningsområden. Prissumman är 10 000 kr per uppsats.


En nominering ska innehålla: 

  • Nomineringsbrev från handledare eller examinator
  • Uppsatsen

Det Lagergrenska priset

År 2003 beslöt styrelsen att utlysa ett pris på 30 000 kronor. Priset utdelas till person som gjort en betydelsefull insats genom att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien och för den verksamhet som bedrivs vid Svenska Institutet i Rom. Vänföreningens medlemmar inbjuds att komma med förslag till pristagare.

Pristagare

2004 – Hans Furuhagen
2005 – Birger Bergh och Birgitta Kurtén Lindberg
2006 – Carl Nylander
2007 – Torgil Magnusson
2008 – Bengt E Thomasson
2009 – Rossana Caira Lumetti
2010 – Tore Janson
2011 – Paolo Grossi
2013 – Peter Loewe
2014 – Börje Magnusson
2015 - Hans Henrik Brummer
2016 - Bengt Lewan