Föreningen

Föreningen Svenska Rominstitutets vänners syfte är att stödja Svenska Institutet i Rom, att sprida kännedom om institutets verksamhet, att bidra till att öka förståelsen för den klassiska kulturen, och att främja intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien.

 

Föreningen står under beskydd av H. M. Konungen. Föreningen har cirka 500 medlemmar i Sverige fördelade på fullbetalande medlemmar, familjemedlemmar, studerande och ständiga medlemmar.

 

Föreningen har två lokalavdelningar, Skåneavdelningen med säte i Lund, och Västsvenska avdelningen med säte i Göteborg.

Istituto Svedese, Foto: Maria Melllgren 

Foto: Maria Mellgren

Historia

Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets dåvarande föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening av vänner till Institutet. Stiftelseurkunden upptog 44 namn. Syftet var att genom årsavgifter eller större engångsbelopp ekonomiskt stödja Institutet, inte minst med inköp av vetenskaplig litteratur till dess bibliotek.

 

Ordförande i vänföreningen skulle vara Sveriges minister i Rom, och den förste ordföranden blev envoyén Einar af Wirsén med disponent Anders Hellström som vice ordförande och generalkonsul Henning Beyer som sekreterare och skattmästare. Dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf från föreningens stiftande dess Höge Beskyddare.

 

År 1949 ändrades föreningens säte till Stockholm med en lokalavdelning i Rom. Den nya styrelsen kom att bestå av bl a professor Axel Boëthius ordförande, amiral Erik Wetter vice ordförande, direktör Sven Salén skattmästare och fil dr Gustaf Lindgren sekreterare.

 

År 1958 blev Erik Wetter ordförande, en post som han innehade till 1970, då han efterträddes av kammarherre Oscar af Ugglas. Hans efterträdare blev universi­tets­kanslern Carl Gustaf Andrén som var ordförande från 1981 till 1990, då biskop Henrik Svenungsson blev ordförande. På årsmötet 2009 valdes dåvarande museichef vid Medelhavsmuseet Suzanne Unge Sörling till styrelsens ordförande.

 

Under 1950-1960-talet tillkom flera lokalavdelningar: i Göteborg (Västsvenska avdelningen) 1959, i Lund (Skåneavdelningen) 1960, i Umeå (Norrlandsavdelningen) 1966 och i Linköping (Östsvenska avdelningen) 1968. De båda sistnämnda lokalavdelningarna lade dock ned sin verksamhet i slutet av 1990-talet. Avdelningen i Rom lades ner 2011.

 

I anslutning till Institutets 50-årsjubileum 1976 utgavs en jubileumsskrift, Svenska Institutet i Rom 1926-1976, i vilken finns en historik över föreningen skriven av dess dåvarande sekreterare fil dr Gustaf Lindgren. I Romhorisont, nr 41 utgiven som ett jubileumsnummer till Institutets 75-årsjubileum 2001, ger föreningens nuvarande ordförande Suzanne Unge Sörling en kort presentation av föreningens historia och verksamhet.

Medlemskap

Så här blir du medlem; anmäl dig till info@rominstitutets-vanner.se eller kontakta Suzanne Mohr Rydqvist, telefon +46 8 21 06 21 eller 0705-177212. Du kan även skriva till:

 

Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

 

För att bli medlem kan du också betala årsavgiften direkt till vårt konto. Glöm ej att uppge namn och adress och gärna även e-postadress.

 

Medlemsavgifter

Årsavgift: 300 kr
Årsavgift för par / sammanboende 400 kr.
Årsavgift för studerande under 30 år: 100 kr

 

Bankgiro 485-9013
Vid betalning från utlandet använd gärna:
SWIFT CODE: NDEA SESS
IBAN NUMBER: SE37 9500 0099 6034 0214 5142

 

Vill du bli medlem i en av lokalavdelningarna så kontakta dem direkt på Lokalavdelningar.

 

Styrelse 

Föreningens styrelse valdes vid årsmötet 2015.

 

Styrelse

Suzanne Unge Sörling, fd museichef – ordförande
Anders Bjurner, ambassadör – vice ordförande
Göran Alm, fil dr
Ulf Köping-Höggård, bankdirektör – skattmästare
Allan Klynne, fil dr
Lena Larson Lovén, fil dr ordf Västsvenska Avdelningen
Mikael Andersson, post doc forskare
Charlotte Malmgren, fil dr – ordförande, Skåneavdelningen
Suzanne Mohr Rydqvist, fil kand – sekreterare
Carl-Johan Olsson, intendent
Stefano Fogelberg Rota, fil dr
Frederick Whitling, fil dr

 

Föreningens valberedning

Martin Olin fil dr, intendent vid Nationalmuseum
Andreas Heymowski, slottsarkitekt
Stefan Hilding, bokförläggare

 

Föreningens revisorer

Auktoriserad revisor: Martin Sjöberg BDO
Revisorsuppleant: Anna Karin Siwertz